ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions)

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอีเมล หรือระบบโทรศัพท์ เมื่อใช้บริการ หรือดำเนินการบนฟังก์ชั่นใด ๆ ของเว็บไซต์ (รวมทั้งเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา) หรือแพลตฟอร์มอื่นของเรา (ซึ่งมีความหมายรวมถึง “เว็บไซต์”) และ/หรือดำเนินการจองกับเราแล้ว นั่นหมายความว่าท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ (รวมทั้งคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล)
การเข้าถึงและใช้บริการโฮมอินหัวหิน (HiHH) www.homeinhuahin.com (“เว็บไซต์”) จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เมื่อใช้เว็บไซต์นี้และเห็นด้วยกับความช่วยเหลือของ HiHH คุณจะยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่มีอยู่ในประกาศนี้อย่างสมบูรณ์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณต้องหยุดใช้บริการเว็บไซต์และ HiHH ทันที
หน้าเหล่านี้ เนื้อหา และโครงสร้างของหน้าเหล่านี้ รวมถึงบริการจองออนไลน์บนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง บริษัท โฮม อิน หัวหิน จำกัด เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และจัดสรร อีกทั้งให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

คำนิยาม

“บริษัท โฮม อิน หัวหิน จำกัด ” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หรือ “ตัวแทน” นั้นต่างหมายถึง บริษัท โฮม อิน หัวหิน จำกัด
“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (รวมบนอุปกรณ์พกพา) ซึ่งมีบริการและ บริษัท โฮม อิน หัวหิน จำกัด เป็นเจ้าของ ควบคุม จัดการ รักษา และ/หรือเป็นผู้ดูแล
“บริการ” หมายถึง บริการจองออนไลน์ (รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านชำระเงิน) ของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหลายที่ผู้ให้บริการจัดให้มีเป็นระยะ ๆ บนแพลตฟอร์ม
“เจ้าของทรัพย์สิน” หรือ “เจ้าของ” หมายถึง เจ้าของที่พัก (เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์ เป็นต้น) สวน (อีกทั้งสวนสนุก) สถานที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์ ทัวร์ชมเมือง เรือสำราญ ทัวร์รถไฟและรถบัส ระบบขนส่ง ผู้จัดทัวร์ ประกันภัย และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งจัดสรรให้ลูกค้าจองบนแพลตฟอร์มเป็นระยะ
“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้แพลตฟอร์ม, ผู้เข้าชม, ลูกค้า, ผู้จอง, ผู้เข้าพักที่พัก

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

ด้วยแพลตฟอร์ม ให้บริการช่องทางออนไลน์ประกาศและโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มสามารถทำการจองได้ (เช่น บริการจองต่าง ๆ ) เมื่อดำเนินการจองผ่านเรา ถือว่าเจ้าของทรัพย์สินได้ทำสัญญา (ทางกฏหมาย) โดยตรงกับผู้จองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น (หากมี) เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างเจ้าของกับผู้จอง ส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้จอง
เมื่อรับบริการจากเรา ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะที่เหมาะสมและความใส่ใจต่อบริการของเรา เราไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรงหรือสมบูรณ์ อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล แพลตฟอร์มของเราไม่ใช่และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองผู้ให้บริการใด ๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) เกี่ยวกับคุณภาพ ระดับบริการ หรือคะแนน (ระดับดาว)
บริการของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

2. การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

HiHH ขอสงวนสิทธิ์ในการ: เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล (ชั่วคราวหรือถาวร) เว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและท่านยืนยันว่า HiHH จะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการกำจัดดังกล่าว และ
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้และการที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากเปลี่ยนแปลงไปจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.

การส่งหนังสือคำบอกกล่าว จดหมายหรือเอกสารใดๆของตัวแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ.ภูมิลำเนา ของเจ้าของทรัพย์สินตามที่ระบุในข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าเจ้าของทรัพย์สินได้รับแล้ว เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว

4. ภาระผูกพัน

เจ้าของยืนยันด้วยว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินข้างต้นและไม่มีการค้ำประกันหรือจำนองกับทรัพย์สินและโฉนดที่ดินมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและเจ้าของมีอิสระที่จะขายหรือเช่า สถานที่ให้บริการที่มีไม่มีภาระผูกพันใด
เจ้าของทรัพย์สินไม่มีภาระผูกพันต่อตัวแทนจัดหาผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียวกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เจ้าของทรัพย์สินตกลงมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้รับจองทรัพย์สินแต่เพียงฝ่ายเดียว

5.

ในกรณีที่เจ้าของมิได้ชำระค่าบริการและหรือค่าชดเชยการดำเนินงานและหรือค่าชดเชย เจ้าของทรัพย์สินยินยอมชำระดอกเบี้ยให้กับตัวแทนในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดโดยนับจากวันที่ผิดนัดชำระไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นทั้งหมด

6. บริการ

ท่านยินยอมที่จะอนุญาตให้ HiHH ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่คุณฝากไว้ เพื่อขายหรือให้เช่าทรัพย์สินของคุณได้ โฆษณาบนเว็บไซต์ ป้ายโฆษณาหรือสื่ออื่น ๆ
ท่านยินยอมให้พนักงาน HiHH และตัวแทนร่วมเข้าถึงทรัพย์สินของท่านเพื่อแสดงลูกค้าที่มีศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย HiHH และตัวแทนร่วมจะแจ้งเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสถานที่ของท่าน
การดำเนินการตามแบบฟอร์ม HiHH สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับฝากขาย/เช่า การกำหนดราคา – หากพิจารณาราคาสูงเกินไปและไม่สามารถขาย / เช่าได้ ทรัพย์ของท่านจะถูกปฏิเสธ เมื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ท่านยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเราโดยอัตโนมัติ
HiHH จะมีการควบคุมเฉพาะรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ในขอบเขตของเว็บไซต์ที่พวกเขาจะรับผิดชอบในการตอบคำถามทั้งหมดและจัดการกับคำขอทั้งหมดที่ทำผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ HiHH จะรับผิดชอบในการลบหรือปรับรายละเอียด (รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ด้วย) เมื่อเจ้าของแจ้งว่าจะทำเช่นนั้นหรือเมื่อทรัพย์สินไม่ได้รับการโฆษณาอีกต่อไป

8. ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากบริการของเรา และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดที่ระบุในการจอง (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)
อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ (i) ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง (ii) ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ของเจ้าของที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา (iii) บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่เจ้าของหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้ (iv) ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มของเรา หรือ (v) การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากที่พักหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
ไม่ว่าเจ้าของได้เรียกเก็บค่าห้องพัก ค่าผลิตภัณฑ์ หรือค่าบริการจากท่าน หรือหากเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน (ค่าห้องพัก/ค่าการจอง) ถือว่าท่านยอมรับและรับทราบว่าเจ้าของมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามยอดเงินทั้งหมด (ค่าห้องพัก/ค่าการจอง) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษีเสมอ HiHH ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกเก็บ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินทั้งหมด (ค่าห้องพัก/ค่าการจอง) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี
เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ HiHH ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ HiHH เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต HiHH อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ HiHH เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก HiHH เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว HiHH มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ HiHH, HiHH จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย HiHH ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของ HiHH รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของเจ้าของ
HiHH มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของแพลตฟอร์มซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HiHH ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) ของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ HiHH การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล)
ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการออกแบบเว็บไซต์ข้อความกราฟิกและซอฟต์แวร์ทั้งหมดและรหัสแหล่งที่มาที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์) เป็นกรรมสิทธิ์ของ HiHH หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดย HiHH ตามที่กฎหมายอนุญาต
ในการเข้าถึงเว็บไซต์คุณยอมรับว่าคุณจะเข้าถึงเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช้เพื่อการค้าของคุณ ไม่มีเนื้อหาใดที่สามารถดาวน์โหลดคัดลอกทำสำเนาส่งเก็บจัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ์การพิมพ์ ไม่รวมถึงการดาวน์โหลดคัดลอกและ / หรือพิมพ์หน้าเว็บของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

10. อื่น ๆ

ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริการของเราเหล่านี้ถูกควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทย
หากกฏระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข